Ministry of Education

▪ ငွေစာရင်းဌာန


ဒေါ်ခင်နု
ဌာနမှူး
ဌာနခွဲမှူး(ဘဏ္ဍာ)
ငွေစာရင်းဌာန
ငွေစာရင်းဌာနဝန်ထမ်းများ
     
စဉ်အမည်ရာထူးဘွဲ့ဖုန်းနံပါတ်
1ဒေါ်ခင်နုဌာနခွဲမှူး(ဘဏ္ဍာ)M.Econ(Stats)09791415487
2ဒေါ်ရီရီထွန်းစာရင်းကိုင်-၁B.Com09797747622
3ဒေါ်ဇာခြည်ဝင်းစာရင်းကိုင်-၁B.Com09791403284
4ဒေါ်အေးသန္တာစာရင်းကိုင်-၂B.Com09445482787
5ဒေါ်သန်းသန်းနိုင်စာရင်းကိုင်-၂B.Com09975714801